KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY
FUNDACJI „ CROSSROADS „

I. Postanowienia ogólne
           Kodeks Etyczny obowiązuje wszystkie osoby pracujące na rzecz FUNDACJI  „ CROSSROADS „
          Kodeks jest zbiorem zasad i wytycznych służących pełnieniu misji, pozwalające osiągać cele i realizacji zadań statutowych FUNDACJI „ CROSSROADS „ z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000502469
         Kodeks służy również  rozwiązywaniu problemów etycznych, które przynosi rzeczywistość i codzienna działalność Fundacji.
Kodeks obowiązuje osoby pracujące w Fundacji oraz na rzecz fundacji, które nie są formalnie jej pracownikami. Stąd ilekroć w Kodeksie mówi się o zasadach obowiązujących w Fundacji, należy przez to rozumieć również osoby, które nie są , ale jest zatrudniona w Fundacji jako pracownik, współpracownik i wolontariusz.
         Misją Fundacji „CROSSROADS” jest działanie ograniczające i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezdomności, choroby, płci, wieku, statusu społecznego, rasy, narodowości, poziomu wykształcenia i wszelkich innych powodów, które mogłyby narazić drugiego człowieka na odrzucenie, marginalizację społeczną.
         Działania te wyrażają się w zrozumieniu do osób zagrożonych i dotkniętej wykluczeniem społecznym, które zostały objęte różnymi formami  wsparcia przez Fundację.
         Spectrum wsparcia stanowią; pomoc i praca socjalna, rehabilitacja społeczna i zawodowa, terapia, aktywizacja zawodowa, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo,  pomoc materialna,  edukacja, aktywność społeczna i obywatelska, organizacja pomocy wzajemnej, kultura i sztuka, aktywność sportowa i turystyczna, kampanie społeczne zarówno w znaczeniu prewencyjnym jak i interwencyjnym.
         Fundacja aktywnie uczestniczy w procesie współtworzenia warunków służących poprawie jakości życia, rozwijaniu twórczych kompetencji i integracji w każdej sferze życia człowieka, a w szczególności służy aktywnie poprawie jakości życia dzieci i młodzieży, która …………
         Kierując się fundamentalnymi wartościami humanistycznymi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, a w szczególności poszanowaniem godności, praw i wolności człowieka, naczelną wartością każdego pracownika Fundacji jest dobro osoby objętej wsparciem.
II. Zasady
 1. Wszyscy pracownicy Fundacji „CROSSROADS” respektuje i szanują prawa osoby wspieranej jako osoby ludzkiej, wyrażone w Konstytucji R.P. i innych aktach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i dokłada starań, aby były one znane i właściwie realizowane. Respektuje i chroni prawo osoby wspieranej do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów i  do intymności.
 2. Wszyscy pracownicy Fundacji „CROSSROADS” w swoim postępowaniu wobec osoby wspieranej kieruje się zasadą niezbywalności jej praw, co oznacza, że nikomu nie wolno ich zawiesić, unieważnić lub uzależniać ich stosowanie od postaw i zachowań osoby wspieranej lub jakichkolwiek innych okoliczności.
 3.   Wszyscy pracownicy Fundacji „CROSSROADS” są szczególnie odpowiedzialny za to, by takie cechy, jak  rasa, narodowość, światopogląd, płeć, orientacja seksualna, niepełnosprawność, wiek, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne w żaden sposób nie wpływały na relacje pomiędzy pracownikami Fundacji a osobami wspieranymi.
 4. W przypadku znanego faktu naruszenia praw osoby niepełnoletniej – dziecka, osoby niepełnosprawnej, krzywdy kogokolwiek pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić odpowiednie instytucje i podjąć działania w jego obronie.
 5. Wszyscy pracownicy Fundacji „CROSSROADS”, jak najstaranniej diagnozują sytuację, problemy i potrzeby osoby wspieranej i na jej podstawie opracowują program wsparcia danej osoby za jej zgodą, zrozumieniem i podmiotowym udziałem.
 6. Wszyscy pracownicy Fundacji „CROSSROADS” nie mogą wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem osoby wspieranej jakichkolwiek korzyści osobistych i są szczególnie odpowiedzialni za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkiego rodzaju sytuacje, które mogłyby być interpretowane jako korupcyjne.
 7. Wszyscy pracownicy Fundacji „CROSSROADS” stają niekiedy przed koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji dotyczących osób przez siebie wspieranych, są zatem świadome szczególnej odpowiedzialności wynikającej z posiadania tego rodzaju wiedzy i dążą do jej uzyskania  jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania  czynności zawodowych, prowadzących do poprawy sytuacji osoby wspieranej.
 8. Wszystkich pracowników Fundacji „CROSSROADS” obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca informacje o osobistych sprawach osób wspieranych. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy;
 1. zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia  bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych;
 1. zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa;
 1. ujawnienie poufnych informacji innym osobom i instytucjom jest niezbędne dla  zapewniania im bezpieczeństwa, zdrowia i dobra.
          9. Wszyscy pracownicy Fundacji „CROSSROADS” są odpowiedzialni za kształtowanie konstruktywnych,    umożliwiających systematyczną współpracę relacji z rodziną osoby wspieranej.
        10. W trosce o prestiż i profesjonalny poziom pomocy przez Fundację, każdy pracownik dokłada starań o przejrzystość działań i procedur w swoim miejscu pracy i w całym działaniu Fundacji.
         11. Ze względu na specyfikę zawodu utrudniającą często obiektywny osąd własnych działań, pracownicy Fundacji są osobiście odpowiedzialni za poddawanie swojej pracy systematycznej rewizji i ocenie prowadzonej przez zespoły pracownicze, czy kierowników zespołów.
        12. Pracownik Fundacji, który naruszył zasady etyki zawodowej, zasady niniejszego Kodeksu Etycznego lub innych Regulaminów obowiązujących w Fundacji, powinien podjąć niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego  postępowania i naprawienie powstałych szkód, jak również podjąć działanie zmierzające do ………..
        13. Pracownik ma obowiązek odstępować od działań zawodowych, jeżeli jego osobista sytuacja psychiczna lub fizyczna, czy też  inne okoliczności mogą istotnie  obniżyć jakość wykonywanej pracy, podejmowanych działań względem                             podopiecznego Fundacji.
        14. Wszyscy pracownicy Fundacji „CROSSROADS” troszczą się o wizerunek i dobre imię Fundacji, powstrzymuje się od wypowiedzi, jak również działań, które mogłyby zaszkodzić misji Fundacji.
        15. Wszyscy pracownicy Fundacji „CROSSROADS”, promują misję i działalność statutową Fundacji, rozwijają oraz wzbogacają  jej pogramy, poszukują nowych form i metod rozwiązywań pozwalających Fundacji skutecznie rozwiązywać           problemów społecznych określone w Statucie Fundacji „CROSSROADS”.
        16. Pracownicy Fundacji starają się pozyskiwać sponsorów, darczyńców, których pomoc finansowa, rzeczowa, czy doradcza umożliwi Fundacji w sposób skuteczny rozwiązywać problemy społeczne oraz realizować programy i poszukiwać nowe inicjatywy, sposoby prowadzące do poprawy ogółu społeczeństwa, grup społecznych wyodrębnionych pod względem sytuacji życiowej w szczególności co do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

III. Postanowienia końcowe
Kodeks Etyczny, został opracowany przez Założycieli Fundacji „CROSSROADS” został  przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd Fundacji „CROSSROADS”.

Każdorazowa zmiana zapisów niniejszego Kodeksu musi być poprzedzona konsultacjami w gronie członków Zarządu Fundacji, jak również członków innych organów Fundacji w tym również pracowników i wolontariuszy.

Do akceptacji zmian wymagana jest zgoda co najmniej jednego z założycieli Fundacji lub Rady Fundacji jeżeli została powołana do życia.

Poznań dn.  01.04.2014 roku                                                                                                 Zarząd Fundacji
                                                                                                                                                       "Crossroads"
 
 
 

telefon; 48 791 085 827
biuro@crossroadsfundacja.pl

Strony internetowe